Algemene voorwaarden

De volgende te noemen voorwaarden hebben betrekking op: Dare 2 Create onder naam van Gooische Camerabeveiliging gevestigd en kantoorhoudende te Joost Banckertstraat 47 1272 BG Huizen hierna te noemen: Gooische Camerabeveiliging.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gooische Camerabeveiliging: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56939280 en naam Dare 2 Create.

Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Gooische Camerabeveiliging een overeenkomst aangaat.

Product: Zijn de goederen welke onderdeel zijn van de totale installatie, geïnstalleerd bij de klant door Gooische Camerabeveiliging.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gooische Camerabeveiliging en een klant waarop Gooische Camerabeveiliging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gooische Camerabeveiliging, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden betekend dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op deze voorwaarden en niet de voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

3.1 Offertes van Gooische Camerabeveiliging zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 60 dagen na de datum van de offerte tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Gooische Camerabeveiliging niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële klant voorkomende afwijkingen van Gooische Camerabeveiliging offerte c.q. orderbevestiging.

3.3 Gooische Camerabeveiliging is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in catalogi, mailingen, offerte of op de website.

3.4 In offertes c.q. orderbevestigingen van Gooische Camerabeveiliging genoemde levertijden en andere voor door Gooische Camerabeveiliging te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

3.5 Gooische Camerabeveiliging is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.6 Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Gooische Camerabeveiliging tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

3.7 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gooische Camerabeveiliging daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gooische Camerabeveiliging anders aangeeft.

Artikel 4. Prijswijziging

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

– in Nederlandse valuta – exclusief BTW

4.2 Indien Gooische Camerabeveiliging met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Gooische Camerabeveiliging niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Gooische Camerabeveiliging kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van onderdelen, materialen, benodigdheden, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden. Uiteraard worden dergelijke zaken eerst besproken met de klant.

4.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in de offerte, folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 6. Levering

6.1 De door Gooische Camerabeveiliging geleverde producten mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben. Een afwijking van de geleverde producten geven de klant geen recht de gekochte producten niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde producten.

6.2 De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

6.3 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Gooische Camerabeveiliging slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

6.4 In het geval dat een door Gooische Camerabeveiliging met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

6.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

6.6 In het kader van benodigd onderhoud en het verlenen van service, accepteert de klant dat Gooische Camerabeveiliging ten behoeve van onderhoud en klantenservice hulpvragen een onderhoudsaccount mag instellen op de te leveren producten. Gooische Camerabeveiliging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van dit account zal hebben en zal nooit en te nimmer zonder toestemming van de klant zich de toegang verlenen. De klant is gerechtigd om Gooische Camerabeveiliging deze toegang op ieder moment te ontnemen. De klant dient dit verzoek schriftelijk aan Gooische Camerabeveiliging te doen.

Artikel 7. Levertijd

7.1 Door Gooische Camerabeveiliging opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

7.2 De door Gooische Camerabeveiliging opgegeven levertijd vangt eerst aan op het moment de bestelling is bevestigd en nadat alle benodigde onderdelen, materialen, benodigdheden en gegevens in haar bezit zijn.

7.3 Bij niet tijdige levering dient de klant Gooische Camerabeveiliging derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Gooische Camerabeveiliging een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 8. Deelleveringen

8.1 Het is Gooische Camerabeveiliging toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Gooische Camerabeveiliging bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betalingsconditie: 50% bij acceptatie offerte, 50% bij oplevering 14 dagen netto. Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door Gooische Camerabeveiliging aan te geven wijze.

9.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Gooische Camerabeveiliging de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen en producten van Gooische Camerabeveiliging op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Gooische Camerabeveiliging tot dat alle vorderingen van Gooische Camerabeveiliging op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom Gooische Camerabeveiliging zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Gooische Camerabeveiliging en een klant kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Gooische Camerabeveiliging omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

– indien Gooische Camerabeveiliging de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is Gooische Camerabeveiliging bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

10.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Gooische Camerabeveiliging zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in

redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Gooische Camerabeveiliging bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Garantie

11.1 De garantie bedraagt 24 maanden en vangt aan nadat de klant alle op de offerte ontvangen producten in haar bezit heeft. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal Gooische Camerabeveiliging het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

11.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11.3 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

11.4 De klant kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Gooische Camerabeveiliging, van de geleverde producten heeft plaats gevonden.

11.5 De klant dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot Gooische Camerabeveiliging te wenden. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie of dienst worden niet door Gooische Camerabeveiliging vergoedt.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De octrooirechten en het eigendom van alle door de Gooische Camerabeveiliging geproduceerde/ontwikkelde producten liggen ten allen tijde bij Gooische Camerabeveiliging.

12.2 Alle door Gooische Camerabeveiliging geleverde producten blijven het eigendom van Gooische Camerabeveiliging totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Gooische Camerabeveiliging gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

12.3 Door Gooische Camerabeveiliging geleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.4 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Gooische Camerabeveiliging zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13. Gebreken en klachttermijnen

13.1 De klant dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste producten zijn geleverd.

– of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene.

– of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

13.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Gooische Camerabeveiliging te melden.

13.3 Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Gooische Camerabeveiliging.

13.4 Klachten worden door Gooische Camerabeveiliging binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13.5 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

13.6 Alle aanspraken jegens Gooische Camerabeveiliging die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Gooische Camerabeveiliging zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Gooische Camerabeveiliging is jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

14.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde producten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.

14.2 Gooische Camerabeveiliging is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gooische Camerabeveiliging of haar ondergeschikten.

14.3 In geen geval is Gooische Camerabeveiliging aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

14.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Gooische Camerabeveiliging geleverde product, sluit Gooische Camerabeveiliging iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade. Hieronder valt tevens het in artikel 6.6 genoemde verwijderen of wijzigen van het installateurs account.

14.5 Gooische Camerabeveiliging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 Gooische Camerabeveiliging is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gooische Camerabeveiliging kenbaar behoorde te zijn.

14.7 Gooische Camerabeveiliging is niet aansprakelijk voor niet goed functionerende (nuts) voorzieningen bij de klant. Voorbeelden zijn het ontbreken van signaal voor radio en televisie, elektra, internet en gelijkwaardige reeds aanwezige voorzieningen zowel draadloos als bedraad waar apparatuur van Gooische Camerabeveiliging gebruik van moet maken.

14.8 In geen geval is Gooische Camerabeveiliging aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de huidige infrastructuur (zoals bestaande netwerkapparatuur zoals modems, routers, etc) welke de werking van het camerasysteem nadelig beïnvloeden. Ook dienen de wachtwoorden van dergelijke netwerkapparatuur beschikbaar te worden gesteld. Indien netwerkapparatuur gereset moet worden omdat de wachtwoorden vergeten zijn of niet beschikbaar zijn dan is dit geheel op eigen risico van de klant.

14.9 De aansprakelijkheid van Gooische Camerabeveiliging is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Gooische Camerabeveiliging in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

14.10 Voor een juiste werking van het systeem adviseert Gooische Camerabeveiliging een onderhoudscontract. Indien er geen onderhoudscontract word afgesloten, kan Gooische Camerabeveiliging niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste werking van het systeem en/of het verlies van camerabeelden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gooische Camerabeveiliging geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gooische Camerabeveiliging niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

15.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Gooische Camerabeveiliging opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gooische Camerabeveiliging niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.3 Indien Gooische Camerabeveiliging bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

16.1 De rechter in of nabij de woonplaats van Gooische Camerabeveiliging is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op www.gooischecamerabeveiliging.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.

17.2 Gooische Camerabeveiliging behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

17.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.4 Op elke overeenkomst tussen Gooische Camerabeveiliging en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en gedeponeerd op de website van www.gooischecamerabeveiliging.nl op Zondag 18 april 2021.